Všeobecné obchodní podmínky služby Směny.cz

 • 1. Úvodní ustanovení

 • 1.1. Tyto obchodní podmínky (‘obchodní podmínky’) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi právnickou osobou Směny.cz s.r.o. se sídlem K Rybníku 574, 253 50 Vestec, IČ: 07810075, (‘poskytovatel’) a fyzickými osobami a právnickými osobami, jako uživateli služby poskytovatele nazvané „Směny.cz“ (‘uživatel’), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese http://www.smeny.cz (‘webová stránka’).
 • 1.2. Nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) tvoří pravidla nakládání s osobními údaji. Ustanovení obchodních podmínek pak tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb.
 • 1.3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek uživatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.
 • 2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

 • 2.1. Službou se pro účely obchodních podmínek rozumí služba „Směny.cz“ spočívající v tom, že uživateli bude poskytovatelem vytvořen účet za účelem plánování a organizace směn zaměstnanců a to v rozsahu stanoveném v závislosti na zvolené variantě služby (‘služba’).
 • 2.2. Jednotlivé varianty služby nabízené poskytovatelem jsou specifikovány na webové stránce, a to včetně uvedení doby trvání služby a výše odměny poskytovatele za poskytování jednotlivých variant služby v případě, kdy je varianta služby zpoplatněna.
 • 2.3. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „REGISTROVAT“ (‘žádost o registraci’). Údaje uvedené uživatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.
 • 2.4. V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené uživatelem v žádosti o registraci (‘adresa uživatele’), informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu, jež jsou návrhem na uzavření smlouvy o poskytování služeb ze strany poskytovatele (‘nabídka’). Akceptací nabídky v podobě prvního přihlášení do uživatelského účtu uživatelem je smlouva o poskytování služeb uzavřena.
 • 2.5. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám.
 • 2.6. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli.
 • 2.7. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám.
 • 2.8. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření.
 • 3. Uživatelský účet

 • 3.1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména objednávat jednotlivé varianty služby a provádět správu svých údajů (‘uživatelský účet’).
 • 3.2. Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci uživatele na webové stránce (vyplnění požadovaných údajů uživatelem). Ke zprovoznění uživatelského účtu může být poskytovatelem vyžadováno zadání informací zaslaných uživateli elektronickou poštou.
 • 3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za případy, kdy dojde k zanedbání zásad bezpečnosti ze strany uživatele ve vztahu k přístupovým údajům k uživatelskému účtu.
 • 3.4. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.
 • 3.5. Poskytovatel může uživateli znemožnit využívat uživatelský účet (a službu), a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).
 • 3.6. Poskytovatel může od smlouvy o poskytování služeb odstoupit a uživatelský účet zrušit v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá.
 • 4. Obsah smlouvy o poskytování služeb

 • 4.1. Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že bude uživateli poskytovat službu. V případě placené varianty služby se uživatel touto smlouvou zavazuje platit poskytovateli za využívání služby odměnu.
 • 4.2. Služba je určena pouze pro plánování směn saměstanců. Uživatel tak není oprávněn službu využívat k jiným účelům zejména k úplatnému či bezúplatnému poskytování všech či některých funkcionalit služby třetím osobám.
 • 4.3. Poskytovatel vyvíjí úsilí k tomu, aby obsah vytvořený službou zůstal důvěrný, avšak poskytovatel se smlouvou o poskytování služeb nezavazuje, že obsah vytvořený touto službou skutečně důvěrný zůstane.
 • 4.4. V případech, kdy uživatel umožní v rámci služby přístup ke službě také dalším osobám (zaměstnancům, administrátorům), zavazuje se, že zajistí, že tyto další osoby budou dodržovat všechny povinnosti uživatele při využívání služby. V případě, že ze strany těchto dalších osob dojde k porušení smlouvy o poskytování služeb, odpovídá za to uživatel jako by se tohoto porušení dopustil samostatně.
 • 5. Poskytování služby

 • 5.1. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
 • 5.2. Poskytovatel může provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. V souvislosti s tímto oprávněním může poskytovatel provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování služby za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny počítačových programů.
 • 5.3. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. Některé charakteristiky služby se mohou po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb měnit.
 • 6. Využívání služby

 • 6.1. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.
 • 6.2. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či zařízení dalších osob.
 • 6.3. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.
 • 6.4. Uživatel nesmí propojovat službu či software využívaný poskytovatelem pro poskytování služby se svými službami, kromě samotného plánování směn zaměstananců.
 • 6.5. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není uživatel oprávněn provádět změny a/nebo dekompilaci software využívaného poskytovatelem pro poskytování služby. Uživatel není oprávněn zhotovovat kopie software využívaného poskytovatelem pro poskytování služby.
 • 6.6. Uživatel se nesmí vydávat za provozovatele služby.
 • 7. Placená varianta služby – Odměna poskytovatele

 • 7.1. V případě placené varianty služby náleží poskytovateli za poskytování služby odměna, jejíž výše se odvíjí od smluvené varianty služby a od smluvené doby užití placené varianty služby uživatelem. Odměna poskytovatele je placena vždy za kalendářní den, a to v denní smluvené výši. Nárok na odměnu za kalendářní den vzniká poskytovateli vždy v 23:59 hodin, za který je odměna placena. V případě, že k započetí služby dojde v průběhu kalendářního den, náleží poskytovateli za tento kalendářní den celá denní odměna. V případě, že k ukončení využívání služby či ke změně rozsahu využívání služby dojde v průběhu kalendářního dne, nenáleží poskytovateli za tento kalendářní den odměna, případně mu náleží odměna za tento kalendářní den ve změněné výši. Pro účely tohoto článku je rozhodující časové pásmo nastavené uživatelem v rámci uživatelského účtu.
 • 7.2. Odměna poskytovatele dle smlouvy o poskytování služeb je uživatelem hrazena ve formě předplatného (‘kredit’). Odměna poskytovatele je průběžně odečítána z kreditu uživatele.
 • 7.3. Poskytovatel je plátcem DPH. V případě, že je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, bude k odměně poskytovatele za poskytování služby připočtena daň z přidané hodnoty nebo jiná obdobná daň (‘DPH’).
 • 7.4. K čerpání služby uživatelem může dojít až poté, kdy je kredit uhrazen. Možnost čerpání služby může být poskytovatelem odloženo až do okamžiku, kdy je částka kreditu skutečně připsána na účet poskytovatele.
 • 7.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb uživateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel uživateli po uhrazení odměny poskytovatele a vystaví jej v elektronické podobě.
 • 7.7. Není-li výslovně uvedeno jinak, případné slevy z odměny za služby poskytnuté poskytovatelem uživateli jsou jednorázové a nelze je přenášet na další období či je vzájemně kombinovat.
 • 8. Odpovědnost poskytovatele za vady služby, reklamace

 • 8.1. Uživatel bere na vědomí, že služba není určena k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod a že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je služba užívána. V průběhu užívání služby může docházet k chybám, k přerušením či ke ztrátě dat.
 • 8.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Uživatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služby uplatňuje u poskytovatele nejlépe písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 13.6).
 • 8.3. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení uživatele, za stav programového vybavení uživatele, za zálohování dat uživatelem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení uživatele.
 • 8.4. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do uživatelského účtu nebo v důsledku užití uživatelského účtu či služby v rozporu s jejich určením.
 • 8.5. V případě vzniku škody na straně uživatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady služby si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování služby omezení náhrady této případné škody vzniklé uživateli tak, že celková náhrada škody je omezena výší odměny poskytovatele skutečně uhrazené uživatelem na základě smlouvy o poskytování služeb za posledních šest měsíců před vznikem škodné události. Smluvní strany konstatují, s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla uživateli v důsledku vad služby vzniknout, může činit maximálně částku ve výší odměny poskytovatele skutečně uhrazené uživatelem na základě smlouvy o poskytování služeb za posledních šest měsíců před vznikem škodné události.
 • 9. Ochrana osobních údajů

 • 9.1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována obecně závaznými právními předpisy.
 • 9.2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty a další osobní údaje uživatele či třetích osob, které uživatel uvede v rámci uživatelského účtu (společně ‘osobní údaje’).
 • 9.3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 9.4. Osobní údaje uživatele mohou být předávány třetím osobám, zejména osobám tvořícím s poskytovatelem koncern a osobám zajišťujícím pro poskytovatele uživatelskou podporu. Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 • 9.5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.
 • 9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 9.7. V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 9.8. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • 10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies

 • 10.1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu uživatele a se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem či třetími osobami na adresu uživatele, a to i v případě, kdy se obchodní sdělení týká třetí osoby. Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat.
 • 10.2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli k rozpoznání počítače uživatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.
 • 11. Trvání smlouvy o poskytování služeb
 • 11.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením.
 • 11.2. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou. V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení uživateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.
 • 11.3. Placenou verzi služby je možné využívat vždy po dobu, kdy má uživatel uhrazen kredit nezbytný pro využívání placené služby.
 • 11.4. Po zániku smlouvy o poskytování služeb může poskytovatel zrušit uživatelský účet uživatele.
 • 11.5. Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele. Uživatel, který je spotřebitelem, souhlasí s tím, že poskytovatel započne s plněním smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření. Uživatel, který je spotřebitelem, prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlasem podle předchozí věty ztrácí právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit.
 • 12. Doručování – Právní úkony

 • 12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních úkonů souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 • 13. Závěrečná ustanovení

 • 13.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, a to obchodním zákoníkem. K rozhodování sporů souvisejících se smlouvou o poskytování služeb jsou příslušné soudy České republiky.
 • 13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • 13.3. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služby na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování.
 • 13.4. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb třetí osobě, s čímž uživatel souhlasí.
 • 13.5. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty zakaznici@smeny.cz.
V Praze dne 16. ledna 2019